Wednesday, November 14, 2007

Review of Björling

[Review of our Björling book, You go the words, in HBL, the major Finland Swedish daily newspaper]


Vital, orakad
Publicerad: 12/11 10:16 ›uppdaterad: 12/11 10:16

I sin doktorsavhandling från år 2002 granskar Fredrik Hertzberg en rad engelskspråkiga översättningar av Gunnar Björlings poesi utgående från en teori om "poetisk materialitet", alltså egenskaper som grafisk form, ljud, rytm och syntax.

Hertzberg visar att översättare tenderar att anpassa sin tolkning efter konventioner i målspråket, grammatikaliska och litterära, vilket döljer materialiteten, ofta manifesterad som avvikelser eller mångtydigheter i ursprungstexten.

Enligt Hertzberg betyder detta inte att Björlings översättare - de som diskuteras är Marjorie Gerhardi, Martin Allwood och David McDuff - har misslyckats. Snarare är invändningarna en påminnelse om att översättningar alltid kan kritiseras ur en eller annan synvinkel. Uppenbart är ändå att Hertzberg, som Björling-kännare, föredrar tolkningar i vilka materiella element i möjligaste mån beaktas och kantigheter inte filas bort.

I avhandlingen ingår flera av Hertzbergs egna alternativa tolkningar av Björling-dikter. En naturlig uppföljning är att ge ut en hel volym. You go the words är en komplett översättning av Gunnar Björlings sista diktsamling Du går de ord från 1955. Den svenska texten finns parallellt med översättningen, ett synnerligen vettigt tillvägagångssätt när poesi av detta slag publiceras på ett annat språk. Även om läsaren inte behärskar svenska, ges han eller hon möjlighet att jämföra den yttre formen och till viss del också ljudlandskapet.Rättvisande okonventionell

Den första engelska översättningen av Björlings poesi gjordes 1949 och sedan dess har flera urval publicerats i tidskrifter och antologier. Detta är emellertid första gången en hel samling översätts, något som självfallet bidrar till att vidga bilden av Björling för en internationell publik. Urval innebär ju alltid en förvrängning eftersom texter rycks ur sitt egentliga sammanhang.

You go the words ingår i en serie som utges av Action Books, ett förlag med anknytning till Notre Dame-universitetet i Indiana. På bakpärmen finns, såsom brukligt är på anglosaxiskt språkområde, lovordande puffar författade av bland andra Charles Bernstein och Marjorie Perloff, två storheter inom den samtida poesiteorin. De kan ses som ett värdefullt erkännande men påverkar också, på gott och ont, förförståelsen genom att Björlings diktning indirekt relateras till poetologiska trender.

I en välavvägd introduktion presenteras Björlings diktning och dess litterära och sociohistoriska bakgrund. Samtidigt redovisas också utgångspunkterna för översättningen: Hertzberg skriver att han försökt återge texten i "orakat" tillstånd, vilket innebär en avsiktlig betoning av det främmande. Strategin är både ärlig och genomtänkt och producerar en annorlunda Björling än den som hittills funnits på engelska. Poesin blir med ens mer okonventionell.

I allt väsentligt är detta en mer rättvisande representation av originalet.Att äta språk

Samlingen exemplifierar den sene Björlings exceptionellt avskalade stil. Ibland är orden så få och raderna så korta att det är svårt att se några större variationsmöjligheter i översättningen. Men visst finns det gott om utmaningar när man ser på hela verket. När valet står mellan förtydligande tolkning och trogenhet mot diktens materialitet väljer Hertzberg konsekvent det senare alternativet, helt i linje med sin programförklaring.

Oundvikligen försvinner någonting i överföringen, exempelvis ekot av en äldre lyrisk tradition i ord som "ej", "blott" och "fågelen". Klangmässigt står översättningen närmare vår tids idiom än förlagan gör.

Sammantaget är resultatet ändå vital, närvarande, inspirerande text. "Att läsa Björling är som att äta språk", skriver den svenska poeten Aase Berg i en av bokens puffar. Så kan man också uttrycka det.

Och i Hertzbergs intelligenta tolkningar bevaras det tuggmotstånd som andra översättare i onödigt hög grad avlägsnat.

RALF ANDTBACKA

kultur@hbl.fiGUNNAR BJÖRLING

You go the words (dikter)

översättning Fredrik Hertzberg,

Action Books 2007, 152 s.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home